HSK 4

หลักสูตรเตรียมสอบ HSK 4 (คอร์สเรียน+คอร์สเตรียมสอบ)


เนื้อหาหลักสูตรและวัตถุประสงค์

课程内容及目标:

1

按照技能分别练习,提高听力和阅读能力。

ฝึกทักษะพัฒนาความสามารถการฟังและการอ่าน

1

学习记词及猜测词义的方法。

เรียนรู้วิธีการจดจำคำศัพท์และคาดเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่และสำนวน

学习夏杂单句,长句夏句。

เรียนรู้ประโยคที่ซับซ้อนของคำเชื่อมประโยคต่างๆจัดความหมายได้ง่ายขึ้น

1

学习汉语特殊句式。

การเรียนรู้รูปประโยคภาษาจีนพิเศษ