HSK 5

หลักสูตรเตรียมสอบ HSK 5 (คอร์สเรียน+คอร์สเตรียมสอบ)


เนื้อหาหลักสูตรและวัตถุประสงค์

课程内容及目标:

1

按照枝能分别练习,提高听力和阅读能力。

ฝึกทักษะพัฒนาความสามารถการฟังและการอ่าน

1

学习记词及猜测词义的方法。

เรียนรู้วิธีการจดจำคำศัพท์และคาดเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่และสำนวน

学习篇章阅读技巧。

เรียนรู้ทักษะความสามารถการอ่านบทความ

1

学习篇章写作技巧。

การเรียนรู้รูปประโยคภาษาจีนที่ใช่บ่อย